ASSESSORIA LITERÀRIA

 

Tant si tens una idea que no saps com convertir en llibre com si tens un manuscrit en dansa, t’acompanyo en el procés de creació i perfeccionament del teu llibre per aconseguir un producte literari amb qualitat publicable.

Podem plantejar un assessorament puntual o bé un treball conjunt durant unes quantes sessions, que inclouran trucs de narrativa, reflexió sobre l’esquema del llibre, treball dels personatges i millora de l’expressió i del llenguatge.

INFORME DE LECTURA: Per determinar en quin punt està el manuscrit sobre el qual cal treballar, llegeixo el teu original, tant de ficció com de no-ficció i en faig un informe, fins a 10 pàgines, en el qual t’indico els punts forts i febles del text, quins aspectes es poden millorar, quins errors són més evidents i caldria treballar, quins personatges són interessants i quins podrien ser eliminats (en el cas de text de ficció), si li cal una correcció d’ortografia i tipografia o d’estil i per què, i a quin públic podria interessar.

  • Per què és útil: un informe de lectura professional és la primera fase de treball que es realitza en qualsevol editorial i serveix perquè l’editor decideixi comprar o no el text. En la fase de creació, l’informe de lectura serveix per determinar quins són els punts forts i dèbils del teu manuscrit original i quin serà el pla de treball durant les sessions d’assessorament i seguiment literari. Et servirà per ser conscient de les possibilitats del teu text i per orientar-te sobre si es pot millorar i de quina manera.

 ASSESSORIA LITERÀRIA: El procés d’assessoria literària pot constar d’una o més sessions puntuals en les quals parlarem sobre el procés de creació, d’escriptura i de publicació d’un llibre. Respondré les teves inquietuds sobre narrativa, el procés de desenvolupament d’una idea fins a convertir-la en llibre, el procés d’escriptura, la creació d’escenes (acció, descripció i descans), t’informaré sobre com funciona el món editorial i quines són les possibilitats reals de publicació i els diversos processos de publicació…

En l’assessoria literària també ens podem plentejar un procés d’acompanyament durant l’escriptura o el treball amb el manuscrit en la fase que estigui. El primer que farem serà analitzar el material que ja tens escrit o la idea de la qual parteixes per fer un llibre. A partir d’aquesta anàlisi crearem una proposta d’assessoria, amb un calendari, i fixarem un pressupost segons la feina que calgui fer. Decidirem el mètode de treball i ens posarem mans a l’obra.

Quan el manuscrit ja està en fase de reescriptura o està acabat cal emprendre a la fase de correcció abans de passar a l’aventura de la publicació o de l’enviament del text a un concurs literari. Amb el manuscrit a la mà, determinarem si està en fase de correcció d’estil o de correcció ortotipogràfica (que forma part de l’assessoria lingüística).

CORRECCIÓ D’ESTIL: qualsevol text que arriba a una editorial o a un agent literari passa per aquest procés, que consisteix en una correcció profunda, de sintaxi, de gramàtica, expressiva (concordances, temps verbals, ambigüitats, expressions, riquesa lèxica, repeticions de paraules i molts altres aspectes), millora de la fluïdesa del text i adequació del text al públic al qual es vol arribar. Si el text és de no-ficció es fan suggeriments d’ordenació de la informació per a una millor comprensió del text i també es crea o es corregeix l’índex, el glossari i la bibliografia. La correcció d’estil pot formar part del procés d’acompanyament durant l’escriptura o bé ser un procés independent de treball, segons si l’autor es vol implicar en el procés de correcció d’estil o no.

 

  • Per què és útil: en una correcció d’estil realitzo una correcció profunda del text en què s’inclouen aspectes estilístics. No es tracta de canviar l’estil de la teva manera d’escriure, sinó de fer que el teu text tingui una coherència lingüística adequada al públic a qui vols arribar. Perquè no és el mateix escriure per a un públic infantil que adult, ni per a un públic expert que per a un que no coneix la matèria. No és el mateix escriure un text en què es volen exposar fets de manera neutra que un text en què es volen incloure arguments persuasius o emotius. No és el mateix un text per distreure que un text acadèmic.

tens algun dubte o pregunta?